Lượt đi
Kuala Lumpur Singapore
T3, 03/10
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Singapore ngày đi Thứ ba, 03 Tháng 10 2023

Khởi hành Đến Giá
 
TR451


1h 05m
10:50
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
11:55
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
109.23 RM

TR453


1h 00m
11:55
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
12:55
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
140.13 RM

MH609


1h 05m
23:05
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
00:10
T4, 04/10

SINGAPORE
SIN
175.04 RM

TR473


1h 10m
20:50
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
22:00
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
174.46 RM

MH611


1h 10m
09:05
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
10:15
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
175.04 RM

TR467


1h 15m
21:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
22:45
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
174.46 RM

MH601


1h 15m
07:50
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
09:05
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
175.04 RM

MH627


1h 15m
10:10
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
11:25
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
175.04 RM5h 00m
07:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
12:00
T3, 03/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
55.44 RM5h 00m
08:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
13:30
T3, 03/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
55.44 RM5h 00m
09:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
14:30
T3, 03/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
55.44 RM5h 00m
10:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
15:00
T3, 03/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
55.44 RM5h 00m
11:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
16:30
T3, 03/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
55.44 RM5h 00m
13:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
18:30
T3, 03/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
55.44 RM5h 00m
14:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
19:30
T3, 03/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
55.44 RM5h 00m
15:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
20:30
T3, 03/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
55.44 RM5h 00m
16:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
21:30
T3, 03/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
55.44 RM5h 00m
17:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
22:30
T3, 03/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
55.44 RM5h 00m
19:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
00:30
T4, 04/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
55.44 RM5h 00m
21:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
02:00
T4, 04/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
55.44 RM5h 00m
23:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
04:00
T4, 04/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
55.44 RM5h 00m
23:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
04:30
T4, 04/10

SINGAPORE
BX Golden Mile Complex
55.44 RM

MH603


1h 10m
11:45
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
12:55
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
220.75 RM

MH623


1h 15m
13:25
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
14:40
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
220.75 RM

MH613


1h 15m
17:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
18:15
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
220.75 RM

MH607


1h 15m
19:10
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
20:25
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
220.75 RM

MH605


1h 20m
16:10
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
17:30
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
220.75 RM5h 00m
08:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
13:00
T3, 03/10

SINGAPORE
Katong V Mall
106.68 RM5h 00m
10:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
15:00
T3, 03/10

SINGAPORE
Katong V Mall
106.68 RM5h 00m
12:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
17:30
T3, 03/10

SINGAPORE
Katong V Mall
106.68 RM5h 00m
18:45
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
23:45
T3, 03/10

SINGAPORE
Katong V Mall
106.68 RM5h 00m
23:15
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
04:15
T4, 04/10

SINGAPORE
Katong V Mall
106.68 RM5h 07m
08:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
13:37
T3, 03/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
106.68 RM5h 07m
10:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
15:37
T3, 03/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
106.68 RM5h 07m
13:15
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
18:22
T3, 03/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
106.68 RM5h 07m
19:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
00:37
T4, 04/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
106.68 RM5h 07m
23:59
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
05:06
T4, 04/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
106.68 RM5h 00m
14:29
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
19:29
T3, 03/10

SINGAPORE
MRT Lavender
120.44 RM5h 00m
15:45
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
20:45
T3, 03/10

SINGAPORE
Katong V Mall
120.44 RM5h 40m
08:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
14:10
T3, 03/10

SINGAPORE
Katong V Mall
106.68 RM5h 40m
10:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
16:10
T3, 03/10

SINGAPORE
Katong V Mall
106.68 RM5h 40m
13:15
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
18:55
T3, 03/10

SINGAPORE
Katong V Mall
106.68 RM5h 40m
19:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
01:10
T4, 04/10

SINGAPORE
Katong V Mall
106.68 RM5h 40m
23:59
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
05:39
T4, 04/10

SINGAPORE
Katong V Mall
106.68 RM

TR469


1h 05m
19:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
20:05
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
291.18 RM5h 00m
07:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
12:30
T3, 03/10

SINGAPORE
MRT Lavender
154.85 RM5h 00m
17:29
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
22:29
T3, 03/10

SINGAPORE
MRT Lavender
154.85 RM9h 25m
08:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
17:25
T3, 03/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
106.68 RM9h 25m
10:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
19:25
T3, 03/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
106.68 RM9h 25m
12:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
21:55
T3, 03/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
106.68 RM9h 25m
18:45
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
04:10
T4, 04/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
106.68 RM9h 25m
23:15
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
08:40
T4, 04/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
106.68 RM9h 25m
15:45
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
Berjaya Times Square
01:10
T4, 04/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
120.44 RM9h 25m
16:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
01:25
T4, 04/10

SINGAPORE
Katong V Mall
120.44 RM9h 25m
16:00
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
BX KL Sentral
01:25
T4, 04/10

SINGAPORE
BX Kovan Hub
120.44 RM

SQ103


1h 00m
08:55
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
09:55
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
650.22 RM

SQ107


1h 00m
11:10
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
12:10
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
650.22 RM

SQ113


1h 00m
14:30
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
15:30
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
650.22 RM

SQ115


1h 00m
17:10
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
18:10
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
650.22 RM

SQ117


1h 00m
18:05
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
19:05
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
650.22 RM

SQ105


1h 10m
10:25
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
11:35
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
650.22 RM

SQ125


1h 10m
20:40
T3, 03/10

KUALA LUMPUR
KUL
21:50
T3, 03/10

SINGAPORE
SIN
782.55 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.