Lượt đi
Tokyo Kyoto
T5, 07/12
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Kyoto ngày đi Thứ năm, 07 Tháng 12 2023

Khởi hành Đến Giá
 
NOZOMI 99


2h 02m
06:00
T5, 07/12

TOKYO
Shinagawa
08:02
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 265


2h 07m
21:24
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
23:31
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 1


2h 08m
06:00
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
08:08
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 483


2h 08m
21:21
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
23:29
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 3


2h 09m
06:15
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
08:24
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 285


2h 09m
06:24
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
08:33
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 201


2h 09m
06:42
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
08:51
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 91


2h 09m
20:21
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
22:30
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 7


2h 10m
06:51
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
09:01
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 263


2h 10m
21:12
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
23:22
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 9


2h 11m
07:12
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
09:23
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 293


2h 11m
07:18
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
09:29
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 205


2h 11m
07:21
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
09:32
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 15


2h 11m
08:12
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
10:23
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 305


2h 11m
08:18
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
10:29
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 209


2h 11m
08:21
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
10:32
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 19


2h 11m
09:12
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
11:23
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 317


2h 11m
09:18
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
11:29
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 215


2h 11m
09:21
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
11:32
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 23


2h 11m
10:12
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
12:23
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 221


2h 11m
10:21
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
12:32
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 27


2h 11m
11:12
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
13:23
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 31


2h 11m
12:12
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
14:23
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 35


2h 11m
13:12
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
15:23
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 375


2h 11m
13:21
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
15:32
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 39


2h 11m
14:12
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
16:23
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 391


2h 11m
14:21
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
16:32
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 43


2h 11m
15:12
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
17:23
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 407


2h 11m
15:21
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
17:32
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 47


2h 11m
16:12
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
18:23
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 239


2h 11m
16:21
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
18:32
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 53


2h 11m
17:12
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
19:23
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 431


2h 11m
17:18
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
19:29
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 245


2h 11m
17:21
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
19:32
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 57


2h 11m
18:12
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
20:23
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 443


2h 11m
18:18
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
20:29
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 251


2h 11m
18:21
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
20:32
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 455


2h 11m
19:18
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
21:29
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 85


2h 11m
19:21
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
21:32
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 93


2h 11m
20:33
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
22:44
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 261


2h 11m
21:03
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
23:14
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 481


2h 11m
21:09
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
23:20
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 5


2h 12m
06:33
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
08:45
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 203


2h 12m
07:00
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
09:12
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 291


2h 12m
07:09
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
09:21
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 207


2h 12m
07:39
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
09:51
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 13


2h 12m
07:48
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
10:00
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 303


2h 12m
08:09
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
10:21
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 211


2h 12m
08:39
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
10:51
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 63


2h 12m
08:48
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
11:00
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 315


2h 12m
09:09
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
11:21
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 217


2h 12m
09:39
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
11:51
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 65


2h 12m
09:48
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
12:00
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 327


2h 12m
10:09
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
12:21
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 223


2h 12m
10:39
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
12:51
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 67


2h 12m
10:48
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
13:00
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 347


2h 12m
11:39
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
13:51
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 69


2h 12m
11:48
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
14:00
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 363


2h 12m
12:39
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
14:51
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 71


2h 12m
12:48
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
15:00
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 73


2h 12m
13:48
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
16:00
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 395


2h 12m
14:39
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
16:51
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 75


2h 12m
14:48
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
17:00
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 403


2h 12m
15:09
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
17:21
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 235


2h 12m
15:39
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
17:51
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 77


2h 12m
15:48
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
18:00
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 417


2h 12m
16:09
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
18:21
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 241


2h 12m
16:39
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
18:51
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 51


2h 12m
16:48
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
19:00
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 429


2h 12m
17:09
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
19:21
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 247


2h 12m
17:39
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
19:51
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 79


2h 12m
17:48
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
20:00
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 441


2h 12m
18:09
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
20:21
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 253


2h 12m
18:39
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
20:51
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 449


2h 12m
18:48
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
21:00
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 83


2h 12m
19:09
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
21:21
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 87


2h 12m
19:39
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
21:51
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 257


2h 12m
19:48
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
22:00
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 259


2h 12m
20:09
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
22:21
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 95


2h 12m
20:54
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
23:06
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 89


2h 13m
20:00
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
22:13
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 467


2h 13m
20:03
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
22:16
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 475


2h 13m
20:42
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
22:55
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 11


2h 14m
07:30
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
09:44
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 17


2h 14m
08:30
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
10:44
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 21


2h 14m
09:30
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
11:44
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 25


2h 14m
10:30
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
12:44
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 29


2h 14m
11:30
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
13:44
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 33


2h 14m
12:30
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
14:44
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 37


2h 14m
13:30
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
15:44
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 41


2h 14m
14:30
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
16:44
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 45


2h 14m
15:30
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
17:44
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 49


2h 14m
16:30
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
18:44
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 55


2h 14m
17:30
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
19:44
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 81


2h 14m
18:30
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
20:44
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 301


2h 15m
07:54
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
10:09
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 61


2h 15m
08:00
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
10:15
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 307


2h 15m
08:24
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
10:39
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 311


2h 15m
08:51
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
11:06
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 213


2h 15m
09:00
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
11:15
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 325


2h 15m
09:54
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
12:09
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 219


2h 15m
10:00
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
12:15
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 225


2h 15m
11:00
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
13:15
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 227


2h 15m
12:00
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
14:15
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 229


2h 15m
13:00
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
15:15
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 231


2h 15m
14:00
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
16:15
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 233


2h 15m
15:00
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
17:15
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 237


2h 15m
16:00
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
18:15
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 425


2h 15m
16:51
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
19:06
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 243


2h 15m
17:00
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
19:15
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 439


2h 15m
17:54
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
20:09
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 249


2h 15m
18:00
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
20:15
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 59


2h 15m
18:51
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
21:06
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 255


2h 15m
19:00
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
21:15
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 459


2h 15m
19:30
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
21:45
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

NOZOMI 465


2h 15m
19:54
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
22:09
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 661


2h 30m
19:33
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
22:03
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 501


2h 34m
07:03
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
09:37
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 503


2h 34m
08:03
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
10:37
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 505


2h 34m
09:03
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
11:37
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 507


2h 34m
10:03
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
12:37
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 509


2h 34m
11:03
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
13:37
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 511


2h 34m
12:03
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
14:37
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 513


2h 34m
13:03
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
15:37
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 515


2h 34m
14:03
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
16:37
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 517


2h 34m
15:03
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
17:37
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 519


2h 34m
16:03
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
18:37
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 521


2h 34m
17:03
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
19:37
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 633


2h 39m
07:33
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
10:12
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 635


2h 39m
08:33
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
11:12
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 637


2h 39m
09:33
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
12:12
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 639


2h 39m
10:33
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
13:12
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 641


2h 39m
11:33
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
14:12
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 643


2h 39m
12:33
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
15:12
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 645


2h 39m
13:33
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
16:12
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 647


2h 39m
14:33
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
17:12
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 649


2h 39m
15:33
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
18:12
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 651


2h 39m
16:33
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
19:12
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 653


2h 39m
17:33
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
20:12
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 657


2h 39m
18:33
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
21:12
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 663


2h 45m
20:12
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
22:57
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 659


2h 46m
19:03
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
21:49
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 631


2h 48m
06:21
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
09:09
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

HIKARI 655


2h 51m
18:03
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
20:54
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 755


3h 28m
19:57
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
23:25
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 703


3h 37m
06:57
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
10:34
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 707


3h 37m
07:57
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
11:34
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 711


3h 37m
08:57
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
12:34
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 715


3h 37m
09:57
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
13:34
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 719


3h 37m
10:57
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
14:34
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 723


3h 37m
11:57
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
15:34
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 727


3h 37m
12:57
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
16:34
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 731


3h 37m
13:57
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
17:34
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 735


3h 37m
14:57
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
18:34
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

KODAMA 739


3h 37m
15:57
T5, 07/12

TOKYO
Tokyo
19:34
T5, 07/12

KYOTO
Kyoto
¥ 13,320

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.